Project Description

Oppgra­de­ring av publi­kums soner. Inte­ri­ør­ar­ki­tekt KatrineK AS i samar­beid med Andersen Inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS, Bislet Arki­tekter MNAL AS og Entra eiendom. Nyåp­ning mai 2017.