Katrine Kristiansen

Om KatrineK:

Inte­ri­ør­ar­ki­tektur er team­ar­beid. Gode prosjekter er et resultat av at alle involverte fra oppdrags­giver til leve­ran­dører og produ­senter har unison forstå­else for hva slutt­re­sul­tatet skal bli. Jeg liker å jobbe sammen med andre og føler meg like hjemme på bygge­plassen som ved konfe­ranse­bordet.

Jeg har 18 års bred erfa­ring, og har de senere år spesia­li­sert meg på total løsninger for bolig og fritids­ei­en­dommer.

Min oppgave er å være tolk for oppdrags­gi­verne og omsette deres forvent­ninger til inspi­re­rende oppgaver for alle som involveres i prosessen enten det er arki­tekten eller rørleg­geren.

Jeg jobber for å finne opti­male, prak­tiske løsninger på avtalte oppgaver og ta ansvaret for at de utformes etter det som kler de som skal bo i, og bruke rommene.

Gode prosjekter er alltid et resultat av skred­dersøm. Det er fokus på funk­sjon og detaljer som dikterer hvordan resul­tatet skal fremstå til slutt. Selv om inte­ri­ør­ar­ki­tektur handler om orga­ni­se­ring, er det slutt­re­sul­tatet som er mitt oppdrag og selv­føl­gelig skal det være begeist­ring når rommene tas i bruk.

KatrineK.

Utdannet Inte­ri­ør­ar­ki­tekt og Møbel­de­signer, Kunst­høy­skolen i Bergen.

KatrineK AS (tidli­gere k3 AS) ble etab­lert i 1998. Katrine Kris­ti­ansen er eier av selskapet. Sammen med Kari Cecilie Andersen i Andersen Inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS, har jeg etab­lert felle­s­kapet Oslo Inte­ri­ør­ar­ki­tekter. Du finner oss i Bygdøy Allé 66 i Oslo.

Org nr. 980 397 491